జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

Application of Modified Clay for Sorption of Radionuclide Elements

Liang Z

The clay materials are distinguished on the basis of their different crystal structures. Due to their specific structure, they are applied in the nuclear industry for the removal of radionuclides from nuclear liquid waste as ion exchange material. This mini review presents some of the recent advances of various kinds of clay materials in this aspect. These inorganic materials continue to gain attention due to their chemical and radiation stability and effectiveness over wide range of conditions.

Top