క్లినికల్ & ప్రయోగాత్మక కార్డియాలజీ

క్లినికల్ & ప్రయోగాత్మక కార్డియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9880

నైరూప్య

Application of Exercise Rehabilitation in Patients with Chronic Heart Failure: A Review

Zhang Jiaqi, Wang Yuli, Deng Yun, Chen Qiaoling, Wang Shuangcui, Li Jingfang, Guo Maojuan*

Chronic Heart Failure (CHF) is the end-stage of various cardiovascular diseases in which cardiac output is severely deficient and cannot meet the body's metabolic needs. This article focuses on three main issues surrounding exercise rehabilitation in cardiovascular disease, particularly in patients with CHF: 1. Why do patients in CHF experience two regressions after exercise rehabilitation: exercise tolerance and exercise intolerance? 2. What exercise modalities are appropriate for patients with CHF to achieve exercise tolerance? 3. The adaptive population and evaluation indicators of exercise tolerance of patients with CHF patients (NYHA I~III) with CHF who receive Exercise Training (ET) in combination with left ventricular systolic dysfunction can improve the exercise safety of CHF patients by strengthening the four indicators of 6 Minute Walking Exercise Test (6MWT), Peak oxygen consumption (peak VO2), Brain Natriuretic Peptide (BNP) and Heart Rate (HR). This paper also provides new ideas in the application and study of exercise rehabilitation in patients with CHF.

Top