పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన

పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-038X

నైరూప్య

Application of a Novel High Yield Volume-Reduction Method for the Cryopreservation of 950 UC Blood Units

Nikos Tsagias, Kokkona Kouzi-Koliakou and George Koliakos

Umbilical cord blood represents an increasingly useful source of hematopoietic stem cells for Bone Marrow Transplantation (BMT), although currently, low cell numbers generally limit its use to pediatric patients. The aim of this study was to evaluate the routine use of a recently published volume reduction protocol for long term cord blood banking as was applied in a large number of cord blood samples. 950 cord blood samples with mean volume collected 78.81 ± 23.56 ml, Nucleated Cell (NC) 0.91 ± 0.44 × 109 NC, Monocytes (MN) 0.49 ± 0.23 × 109 MN and CD34+ HPCs (Haematopoietic Progenitors Stem Cells) 2.4 ± 2.08 × 106 CD34+ HPCs counts, have been collected respectively. We found a significant correlation between leukocyte counts and CD34+ HPCs with the volume collected (r=0.71, P<0.0001). We found a highly statistically significant correlation between leukocyte cell count and CD34+ HPCs cell number, (r=0.66, P<0.0001). After volume reduction the respective UCB units contained 1.06 ± 0.54 × 109 NC and 3.4 ± 3.07 × 106 CD34+ HPC , 17.88 ± 9.38 × 109 Red Blood Cells (RBC), while the viability and the volume were 92 ± 5.9 % and 6.43 ± 0.99 ml respectively.

Top