జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్

జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8790

నైరూప్య

Antiphospholipid Syndrome: Signs, Symptoms, Diagnosis and Treatment

Riana Fedler

Anti-phospholipid disorder, or anti-phospholipid counter acting agent condition (APS or APLS), is an immune system, hypercoagulable state brought about by anti-phospholipid antibodies. APS incites blood clumps (apoplexy) in the two corridors and veins just as pregnancy-related entanglements like unsuccessful labour, stillbirth, preterm conveyance, and extreme toxaemia.

Top