జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

నైరూప్య

Amplification Options in Children with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder

Takwa A. Gabr

Auditory neuropathy spectrum disorder (ANSD) is a specific form of hearing loss characterized by the presence of normal or near-normal Otoacoustic Emissions (OAEs) but the absence of normal middle ear muscle reflex and severely abnormal or completely absent auditory brainstem response (ABRs). Amplification is considered a dilemma in such disorder with a lot of debates. This article will review hearing aids and cochlear implant as options for management in ANSD.

Top