ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

నైరూప్య

Acetabular Retrograde Drilling: A New Arthroscopic Technique for Treatment of Chondral Lesions Grade 1 and 2 in Patients with Femoroacetabular Impingement

Dante Parodi*, Joaquin Lara, Maria Jesus Haydar, Carlos Tobar

Introduction: Acetabular chondral lesions in patients with femoroacetabular impingement are common findings in a surgical procedure. At present arthroscopic management has been proven effective in most cases treated. Poor results of this treatment have been attributed, among other things, to presence of these articular lesions. Several management alternatives have been described, however most of these options were devised for the treatment of grade 3 and 4 cartilage injuries. Actually, there are not good alternatives for the treatment of lesions grade 1 and 2 during hip arthroscopy in patients with femoroacetabular impingement. The aim of our work is present a new surgical technique of arthroscopic retrograde drilling for treatment of grade 1 and 2 acetabular chondral lesions in patients with femoroacetabular impingement.
Indications: Grade 1 and 2 acetabular chondral lesions identified during hip arthroscopy in patients with femoroacetabular impingement.
Surgical Technique: Through anterior and anterolateral arthroscopic portals, acetabular retrograde drilling is performed from the capsular side of the acetabular rim, to the cartilage detachment zone, without interrupting the indemnity of the articular cartilage surface.
Conclusion: Acetabular retrograde drilling is a new arthroscopic treatment alternative for acetabular chondral lesions grade 1 and 2 associated with femoroacetabular impingement. Is technically simple, inexpensive, reproductible and does not interfere with rehabilitation.

Top