జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ & బయోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ & బయోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0398

నైరూప్య

About Gravitation of the Earth and Other Bodies

Oleh Grygorovych Shvydkyi*

In this article we offer a new approach to description of the earth attraction. We develop the analogy between the gravitational forces in inertial system of coordinates and the centrifugal forces in non-inertial system of coordinates, and introduce the definitions of density of space ρs and density of time ρt , between wich the closest relation exists. Also we do an assumption that centrifugal forces appear due to the change of space component of the spacetime, and gravitational forces appear due to the change of time component of the spacetime.

Top