ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 0976-4860

నైరూప్య

A Stochastic Rheological Model for the Calculation of Polymeric Fluids

Deepthika Senaratne

A stochastic rheological model for the calculation of polymer stress in polymeric fluids is developed and evaluated. The model is microscopic-based and combines aspects of reptation, modified network and continuum models. A concentrated Polyisobutylene (PIB) solution is simulated for material functions in various rheometric flows. Comparisons made with available experimental data shows that the model predicts well the qualitative material behavior of the fluid in the rheometric flows considered. In most cases, the predictions agree quantitatively with the available experimental data.

Top