జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ & సర్జికల్ పాథాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ & సర్జికల్ పాథాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2472-4971

నైరూప్య

A Rare Case of Eccrine Spiradenoma of the Lower Limb

Karan Agarwal*, John Anto, Padma Priya

An eccrine spiradenoma is a rare benign tumor most often seen in the head, neck and upper trunk of young adults. It is usually tender and malignant transformation has been reported in long standing cases. Although eccrine spiradenoma has been described in earlier literature in the neck, trunk and proximal limb it has so far not been described in the distal lower limb. Here is a case report of 30-year-old gentleman with eccrine spiradenoma managed at our hospital.

Top