జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

నైరూప్య

A Presumable Mechanism of the Separation of Diastereomeric and Enantiomeric Mixtures

Palovics E* and Fogassy E

Homo and heterochiral supramolecular associates with helical structure are formed in the solutions of mixtures of chiral compounds due to their self-disproportionation (SDE). These form homo and heterochiral double helices having eutectic composition. Pure enantiomers are obtained by the distribution of these associates between two immiscible phases.

Top