ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

నైరూప్య

A Case of Pseudoxanthoma Elasticum with Microvascular Alterations: Possible Explanations and Causes

Max Jonathan Stumpf*, Martin Steinmetz, Dirk Skowasch, Georg Nickenig, Nadjib Schahab and Christian Alexander Schaefer

Pseudoxanthoma elasticum is a rare autosomal recessive disease, which is well-known for its affection of three major organ systems: skin, eye and cardiovascular systems, in particular large elastic arteries. This case is one of the first demonstrations of microvascular alterations in patients Pseudoxanthoma elasticum and offers hypotheses for their explanation.

Top